Dodatkowy budynek gospodarczy na naszej działce, to inwestycja nad którą warto się zastanowić. Szczególnie w przypadku domów parterowych, gdzie ciężko znaleźć pomieszczenie, które będzie nam służyć np. jako magazyn dla różnych przedmiotów bądź funkcjonalny warsztat.

W przypadku, gdy projekt budynku gospodarczego jest parterowy i wolnostojący, a także jego powierzchnia nie przekracza 25 mkw, uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest wymagane. Wystarczy wtedy tylko zgłosić zamiar budowy do prezydenta bądź starosty. Jeżeli jednak budujemy na naszej działce więcej niż jeden budynek gospodarczy, a łączna ich powierzchnia jest większa niż 50 mkw, wtedy potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jeśli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, możemy przystąpić do budowy. Pamiętajmy, że na rozpoczęcie robót budowlanych mamy 2 lata.

Projekty budynków gospodarczych muszą być usytuowane na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Dotyczy to :

odległości od budynku mieszkalnego,
odległości od granicy sąsiedniej działki,
odległości od budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce.
Odległość od domu jednorodzinnego

Jeżeli na działce, na której planujemy budynek gospodarczy, stoi już dom jednorodzinny, musimy brać pod uwagę warunki dotyczące ochrony domu przed zacienieniem. Budynek gospodarczy musi być tak usytuowany, aby nie ograniczał budynkowi mieszkalnemu dostępu do naturalnego światła.

Odległość budynku gospodarczego od granicy sąsiedniej działki

Ww. rozporządzenie określa także odległość budynku gospodarczego od granicy sąsiedniej działki. Nie może być on usytuowany w odległości bliższej niż:

ściana z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m,
ściana bez otworów okiennych lub drzwiowych – 3 m
Możliwe jest bliższe usytuowanie budynku tylko i wyłącznie przy spełnieniu warunków, takich jak:

w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – 1,5 m
w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli działka ma szerokość mniejszą niż 16 m – 1,5 do 3 m
w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli długość tego budynku jest mniejsza niż 5,5 m, a wysokość mniejsza niż 3 m – bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m
Odległość od budynku na sąsiedniej działce

W sytuacji, gdy na sąsiedniej działce stoi już budynek mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego bądź użyteczności publicznej, lub wydane zostało już pozwolenie na budowę, budynek gospodarczy musi zostać usytuowany w odległości nie mniejszej niż 8 m ścianą z otworami drzwiowymi lub okiennymi.