Składając w urzędzie wniosek o pozwolenie na budowę domu, musimy do niego dołączyć projekt budowlany w czterech egzemplarzach. Profesjonalną dokumentację architektoniczną, w czterech potrzebnych egzemplarzach, dostaniemy kupując gotowe projekty domów jednorodzinnych w WygodneDomy.pl.

To, czy możemy je w takiej formie dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę oraz czym różni się projekt budowlany od gotowego projektu domu, dowiemy się czytając ten artykuł.

Co to jest projekt budowlany?

Projekt budowlany – jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Dołączamy go w czterech jednakowych egzemplarzach jako załącznik do składanego wniosku o pozwolenie na budowę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zawartość projektu budowlanego musi zawierać :

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, naniesiony na aktualną mapę, uwzględniający w nim granice działki czy terenu, istniejące lub planowane budynki (rzuty i wzajemne układy), pasy zieleni, systemy komunikacji, uzbrojenia terenu czy systemy odprowadzania ścieków. Pamiętajmy także o konieczności umieszczenia wymiarów wszystkich naniesionych elementów oraz wzajemnych odległości.
Projekt architektoniczno-budowlany – inaczej opis przeznaczenia budynku. Zawiera on także sposób wykonania oraz formy obiektu budowlanego. W nim zawarte są również wymogi energetyczne i ekologiczne, jak i rozwiązania materiałowe oraz techniczne związane z wymogami dostosowania do otoczenia (np. dostępność dla osób niepełnosprawnych).
Oświadczenia w sprawie dostaw mediów (wody, gazy, energii i ciepła), a także ustalenia dotyczące dostępu do sieci kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, jak i odprowadzania odpadów. Nie zapominajmy również o dołączeniu ustaleń, które dotyczą dojazdu do działki drogą lądową.
Wyniki badań geologiczno- inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, tylko wtedy, gdy takie badania są konieczne.
Według Prawa Budowlanego, gotowe projekty domów jednorodzinnych ( tzw. projekty katalogowe lub projekty powtarzalne), nie są projektem budowlanym. Mogą być jedynie częścią projektu budowlanego ( jako projekt architektoniczno-budowlany).

Czym się różni projekt gotowy od budowlanego?

Co zrobić, aby projekt gotowy stał się projektem budowlanym?

Aby zastosować gotowy projekt domu jednorodzinnego jako projekt architektoniczno-budowlany, musi przejść on proces tzw. adaptacji.

Co to jest adaptacja projektu?

Gotowe projekty domów jednorodzinnych tworzy się w oparciu o standardowe warunki lokalne działki, a także standardową strefę klimatyczną. Adaptacja projektu polega na przystosowaniu naszego projektu domu do warunków panujących na konkretnej działce oraz do warunków, jakie stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub do warunków zabudowy uchwalonych przez gminę, na terenie której budujemy nasz dom.

Obowiązkową częścią adaptacji jest :

dostosowanie projektu gotowego do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
uzyskanie wymaganych przez Prawo Budowlane uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich instytucji i urzędów,
dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych,
sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki), z naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej,
przejęcie przez osobę adaptującą projekt gotowy funkcji projektanta budynku.
Zmiana funkcji pomieszczeń, rozkładu drzwi czy okien to już tzw. część nieobowiązkowa adaptacji projektu i zależy tylko i wyłącznie od naszych oczekiwań.

Architekt adaptujący gotowy projekt budowlany musi także sporządzić projekt zagospodarowania działki (terenu). Bez tego nasz projekt budowlany jest niekompletny.