Czy stawiając wolno stojący garaż blaszany lub garaż murowany musimy uzyskać pozwolenie na budowę?

O tym, jakie budynki można budować bez pozwolenia na budowę (tylko na podstawie zgłoszenia) mówi nam ustawa Prawo Budowlane.

Według niej pozwolenie na budowę nie jest wymagane przy:

– budowie wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, altan, wiat oraz przydomowych oranżerii o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 25 m,

– budowie tymczasowych obiektów budowlanych, które nie są trwale połączone z gruntem.

Czy garaż to budynek gospodarczy?

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek gospodarczy to:

– budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, sprzętu i narzędzi służących do obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, rekreacji indywidualnej, użyteczności publicznej, a także ich otoczenia. W przypadku zabudowy zagrodowej służy on także do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych.

Zgłoszenie budowy garażu nie może być dokonane na podstawie zapisu o zwolnieniu z uzyskania pozwolenia na budowę budynków gospodarczych. Jedynie budowa wiaty, pod którą będziemy trzymać nasz samochód, nie wymaga pozwolenia.

Czy garaż to tymczasowy obiekt budowlany?

Jak już wcześniej pisaliśmy, tymczasowy obiekt budowlany to taki, który nie jest na stałe połączony z gruntem.

Garaże blaszane najczęściej zrobione są ze zbitych płacht blaszanych ustawionych na podłożu. Dzięki temu, że nie posiadają fundamentów, możemy uznać je jako tymczasowe obiekty.

Pamiętajmy jednak, że tymczasowe obiekty budowlane są przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Dlatego zgłoszenie budowy garażu musi określać termin, w którym garaż (czyli tymczasowy budynek) zostanie rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce. Mamy na to maksymalnie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy, określonego w zgłoszeniu.

Jak widać, bez względu na to czy chcemy postawić mały garaż blaszany, czy też duży budynek murowany bądź drewniany na kilka samochodów, budowa garażu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.